OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

7 czerwca 2019


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) w dniu 29.05.2019r. na wniosek Miasta Radomska, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Dariusza Kucharczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Wojskiego w Radomsku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi na terenie działek nr ewid. 407, 404, 406 obręb 28.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.