OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w dniu 01.10.2019 r., na wniosek Powiatu Radomszczańskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku, na terenie działek nr ewid. 272/3, 272/2, 206/5, 281/1, 281/2, 2/5, obręb 15 w Radomsku i na terenie działki o nr ewid. 10/1, obręb 9 w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie  na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.