OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

14 kwietnia 2020


OBWIESZCZENIE  PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) w dniu 02.04.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie, przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, polegające na: budowie, przebudowie i rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz budowie złącza kablowego SN, na terenie działek o nr ewid. 229 i 230, obręb 32 w Radomsku”.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.