OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

17 kwietnia 2020


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) w dniu 15.04.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemowej, wolnostojącej toalety publicznej wraz z niezbędnymi instalacjami wodno – kanalizacyjnymi i elektrycznymi zasilającymi obiekt toalety,  a także budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym w postaci pergoli, na działce o nr ewid. 6/4, obręb 26 w Radomsku, na terenie Parku Świętojańskiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

- w lokalnej prasie.