OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

15 maja 2020


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) w dniu 04.05.2020r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie LKSN od stanowiska słupowego nr 37 do stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 5-0438 Stobiecko Miejskie Szkoła, na terenie działek  nr ewid. 83/2 obręb 37, nr ewid. 487, 607/3, 607/2 obręb 38, nr ewid. 500, 129/1, 105, 259, 140/2, 29/1, 241, 492, 188, 168 obręb 40, nr ewid. 112, 171  obręb 3 w Radomsku - ul. Jana Kazimierza, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Janusza Korczaka.  

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
- w lokalnej prasie.