OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

15 maja 2020


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


informację, że w dniu 08.05.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.9.2020.KS dla inwestycji dotyczącej przebudowy gazociągu średniego ciśnienia DN 200 stal oraz DN 160 PE na gazociąg średniego ciśnienia DN 315 PE oraz budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 160 PE, przewidziana do realizacji na działkach nr ew. 679, 686, 1/6, 215/1, 215/3, 668/1, 668/3, 668/2, 91/1, 597/1, 597/2, 598, 599/2, 599/1, 600/3, 600/2, 604/1, 600/4, 601/4, 601/3, 671/3, 671/4, 672, 169, 632/1, 31/6, 35/5 obręb 7 Radomsko, w rejonie ul. Narutowicza i ul. Architektów w Radomsku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 203) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
• w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.