OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

22 maja 2020


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) w dniu 13.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łokietka w Radomsku, na działkach o nr ewid. 39/10, 509, 175/19, 175/20, obręb 27, ul. Leszka Czarnego, ul. Piastowska, ul. Łokietka w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

- w lokalnej prasie.