OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

29 lipca 2016


                                                               OBWIESZCZENIE

                                                PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ) w dniu 14.07.2016r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego                       
na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN na terenie działek nr ewid. 43, 42, 41, 40,
39/2, 38/2, 37/2, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 122/1, 123/1, 124/1, 10/1, 25 obręb 48                                    
przy ul. Hubala w Radomsku.Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni                      
od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta
Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).