ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2018

Zadanie pn.
„Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu  Miasta Radomska” w 2018 roku zrealizowane zostało z udziałem środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wartość ogólna zadania : 12 873,60 PLN brutto

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 90 % wartości ogólnej zadania tj. 11 502,00 PLN.

Zakres zadania: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Radomska. W ramach zadania zostało zutylizowanych poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych 40,00 Mg odpadów zawierających azbest.

 

Logo WFOŚiGW w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl
www.wfosigw.lodz.pl