ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2019

Zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu  Miasta Radomska” w 2019 roku zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania : 12 857,18 PLN netto

Dofinansowanie   WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości  89,01 %  wartości ogólnej zadania tj.  11 444,00 PLN.

Zakres zadania: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Radomska. W ramach zadania zostało zutylizowanych poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych 41,609 Mg odpadów zawierających azbest.

 

www.zainwestujwekologie.pl
www.wfosigw.lodz.pl