OGŁOSZENIE

10 marca 2016


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
           
            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radomsku Uchwały Nr XIV/84/15 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego.
           
            Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
                       
            Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
          Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku (pok. 201), 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: um@radomsko.pl.
           
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
 
            Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Radomska.
 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku (pok. 201), 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.