OGŁOSZENIE

27 kwietnia 2016


OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Radomsku Uchwały Nr XI/60/15 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 marca 2013 r. wraz z Uchwałą Nr XXXVIII/337/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 maja 2013 r.

 

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

 

Każdy ma prawo składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 24 maja 2016 r. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta       w Radomsku (pok. 202), 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: um@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Radomska.

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku (pok. 202), 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.