OGŁOSZENIE

14 sierpnia 2019


Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Prezydent Miasta Radomska przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy i Rozwoju ,,PROMENTAL" ul. Fabianiego 7 97-500 Radomsko na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pn. „ Przesiewowe badania pamięci – wczesna diagnoza zaburzeń otępiennych u osób starszych ” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 21 sierpnia 2019 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 pdf