Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

15 lipca 2016


OGŁOSZENIE 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu

„Gminnego Programu Rewitalizacji centrum miasta Radomska 2020”

 

            Prezydent Miasta Radomsko zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji centrum miasta Radomska 2020” w okresie od 22.07.2016 r. do 22.08.2016 r.

            Celem konsultacji jest zapoznanie interesariuszy rewitalizacji1 z założeniami „Gminnego Programu Rewitalizacji centrum miasta Radomska 2020” oraz zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących w/w dokumentu na formularzu konsultacyjnym.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji centrum miasta Radomska 2020”
w terminie od 22.07.2016 r. do 22.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, w Wydziale Rozwoju Miasta
(pok. 202), w godzinach 8.00-15.00, z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu.

 

2. Udostępnienie materiałów dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji centrum miasta Radomska 2020” na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na stronie internetowej (www.radomsko.pl).

 

3. Debata publiczna w dniu 18.08.2016 r. o godz. 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

 

4. Spacer studyjny połączony z warsztatami pt. „Odkryć zapomniane”, który odbędzie się w dniu 04.08.2016 r., rozpoczęcie na Placu 3-go Maja w Radomsku o godz. 16.00.

 

5. Zbieranie opinii, uwag i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który udostępniony zostanie:

a) na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl),
w zakładce „konsultacje społeczne”,

b) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko oraz w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 202),

c) podczas debaty publicznej, o której mowa w pkt 3;

 

6. Udostępnienie w terminie od 22.07.2016 r. do 22.08.2016 r. projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji centrum miasta Radomska 2020” wraz z formularzem konsultacyjnym, w:

- Miejskim Domu Kultury w Radomsku,

- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku,

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku.

 

            Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w terminie od 22.07.2016 r. do 22.08.2016 r.
w formie elektronicznej na adres um@radomsko.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

            Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje opublikowany zostanie za pośrednictwem strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”, najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 29.08.2016 r.

            Konsultacje skierowane są do interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).  

 

 

 

           

 

 

 

                                              

___________________________________

1Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) są w szczegó1nosci:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.