Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

18 lutego 2019


Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2019 roku.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe ubiegać się mogą o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

1.Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży - planowane środki finansowe: 17.000,00 zł,
2.Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej - planowane środki finansowe: 8.000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 32/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 18 lutego 2019 r. Treść Zarządzenia została zamieszczona w tym miejscu.

Termin składania ofert upływa z dniem 12 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Formularz oferty dostępny jest tutaj.