PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

28 lipca 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
 INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) w dniu 24.07.2017r. została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.27.2017.KS dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji parku przy ul. Sierakowskiego w Radomsku obejmująca zmianę zagospodarowania wraz z budową oświetlenia, fontanny oraz przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr ew. 284, 272/3, 272/2 obręb 15 położonych w Radomsku.
Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska- www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.