PGK z dotacją na rozbudowę kanalizacji

22 marca 2018


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku pozyskało 6,6 mln zł dofinansowania na rozbudowę kanalizacji ze środków Unii Europejskiej

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Celem głównym projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Radomsko poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru Miasta Radomsko w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Projekt obejmuje przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wymysłówek oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, o łącznej długości ok. 9,382 km, co pozwoli na podłączenie nowych mieszkańców na terenie Aglomeracji Radomsko. Dodatkowo projekt zawiera również m.in.: dostawę i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych oraz modernizację ujęcia wody Miłaczki.

Wartość całkowita projektu (brutto) wynosi: 13 922 897,05 zł, z czego 6 622 358,60 zł (netto) pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Czas realizacji projektu: 2018 r. - 2020 r.