Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych

12 grudnia 2019


Pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska dobiega końca. Spotkanie podsumowujące odbyło się w Muzeum Regionalnym i towarzyszyła mu żywa dyskusja mieszkańców zainteresowanych kierunkami rozwoju Radomska.

Konsultacje miały na celu uświadomienie radomszczanom jak ważnym dokumentem jest studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz pokazanie, że każdy może mieć wpływ na przyszłość naszego miasta. Dokument ten określa m.in. przeznaczenie danych terenów czy kształt sieci drogowej. W trakcie konsultacji mieszkańcy mogą składać wnioski określające pożądane przez nich zmiany w studium. Wniosków wpłynęło ponad 40, a termin na ich składanie upływa 19 grudnia 2019 roku.

- Zapisy zawarte w studium mają bezpośrednie przełożenie na życie mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości. Jeśli w dokumencie dane tereny zostaną przeznaczone na przykład na budownictwo wielorodzinne lub działalność produkcyjną, to przez najbliższe kilkanaście lat nie będzie można zmienić przeznaczenia tego terenu – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc, dodając że obecnie obowiązujące studium zostało uchwalone w 2010 roku. Radomsko się zmienia i rozwija, więc dokument należy zaktualizować.

Po zakończeniu pierwszego etapu konsultacji rozpoczną się prace nad utworzeniem projektu zmiany studium, następnie zostanie on zaopiniowany przez właściwe instytucje i ponownie wyłożony do konsultacji.