Potrzebni kandydaci do komisji konkursowych

15 grudnia 2016


Prezydent Miasta Radomska zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych.

Prezydent Miasta Radomska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2016r. poz. 1817) działające na terenie Miasta Radomsko do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na 2017 r., którzy mogliby zostać powołani przez Prezydenta Miasta w skład komisji konkursowej.

W wyniku powyższego naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Prezydent Miasta Radomsko, uwzględniając rodzaj zadania publicznego, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Zadania komisji konkursowej:

- ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert, wg kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

- opiniowanie ocenionych ofert,

- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Radomsko.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Do 5 stycznia 2017 roku do godziny 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska można składać formularz zgłoszeniowy dostępny na www.bip.radomsko.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania) oraz w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5 (pokój nr 211).

Szczegółowych informacji udziela Wioletta Marcinkowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury/ Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - nr tel. 44/685-44-74.