PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

27 marca 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2016r., poz. 353 ze. zm) informuję że Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. w organizacji wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie malarni ciekłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie zakładu cynkowania ogniowego, przy ul. Stolarzy 3 w miejscowości Radomsko na działce o numerze ewidencyjnym 5/127 w obrębie 36 w Radomsku, sklasyfikowanej zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71), informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.
Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko.

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadmi Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. Urzędzie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.