PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

25 maja 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. Poz. 778 z późn.zm.) w dniu 23.05.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.14.2017.KS dla inwestycji dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych przy ul. Krakowskiej w Radomsku, działka nr ewid. 174/26 (obręb 26, Radomsko) i ul. Brzeźnickiej w Radomsku, działka nr ewid. 1 (obręb 17, Radomsko).

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).