PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

10 sierpnia 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073) w dniu 03.08.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.33.2017.EG dla zamierzenia inwestycyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych na terenie działki nr ew. 463 obręb 11, położonej w Radomsku przy ul. Zakątnej.  
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.