PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

26 lutego 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 19.02.2016r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.9.2016.AS.JK.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).