PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

20 października 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 ze zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.35.2016.DF z dnia 13.10.2016r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie pasa drogowego ul. Reja, drogi gminnej klasy L w Radomsku na odcinku 350m – od ul. Poprzecznej do ul. Mochnackiego wraz z odwodnieniem jezdni – budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi na terenie działek nr ew. 7, 119/21, 188, 169 obręb 5.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).