PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

23 maja 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. Poz. 778 z późn.zm.) w dniu 15.05.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.8.2017.AS dla inwestycji dotyczącej budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia polegającej na:
- budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia;
- budowie kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN;
- budowie i przebudowie linii kablowych niskiego napięcia;
- budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia,
na działkach nr ew. 151/8, 170/10, 171/2, 172/2, 173/2, 174/3, 175/3, 176/5, 186/1, 361/6, 361/7, 362/2 i 362/1 obręb 11 przy ulicy Raciborskiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).