PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

13 października 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE


Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) informuję, że firma CORTIZO Sp. z o.o.  z/s w Radomsku przy ul. Geodetów 2, reprezentowana przez pełnomocnika firmę Eko-energo Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.7.2016 z dnia 25.07.2016r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali produkcyjno – magazynowej Cortizo z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 5/72, 5/73, 5/74, 5/75, 5/76, 5/58 w obrębie 36, sklasyfikowanej zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt. 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.

Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko.

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. Urzędzie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.