PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

13 października 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE


Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 późn. zm.) na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.23.2016 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z elementami sieci w ulicy Krakowskiej w Radomsku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.