PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

6 kwietnia 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 31.03.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.4.2017.JK dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa odwodnienia terenu miasta Radomska, przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną, ograniczonego ulicami: Brzeźnicką – od północy, Wrotki – od wschodu i południa oraz drogą wewnętrzną na działce nr ew. 851/2 obręb 41 – od zachodu, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu R-A” na działkach  nr ew. 85/87, 85/88, 85/89, 2/24, 2/85, 2/127, 2/136, 2/137, 2/189, 2/190, 2/99, 2/100, 2/86, 2/171, 2/187, 2/188, 4/6, 32/2, 33 obręb 16 oraz działkach nr ew. 14/2, 14/3, 343/1 obręb 42 położonych w rejonie ulic: Wrotki, Stokrotki, Czerwone Maki, Niezapominajki i Krokusowej  w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).