PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

9 października 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.) w dniu 27.09.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.28.2018.KI dla inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Piłsudskiego w Radomsku, na działkach nr ewid. 94/1, 94/2 i 123/1 obręb 25 Radomsko, a także na działce nr ewid. 4/2 obręb 26 Radomsko- ulica Piłsudskiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).