PREZYDENT MIASTA RADOMSKA informuje

19 lutego 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 12.02.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.55.2015.DF dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa i rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowa złącza kablowego SN, na działkach nr ew. 171/109 i 171/110 obręb 10,  w rejonie  ul. Reymonta w Radomsku.
 
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).