PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

10 marca 2016


 

 
PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
 
 
 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 03.03.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.56.2015.DF dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie zbiornika ziemnego retencyjnego infiltracyjno-odparowującego na terenie działki nr ewid. 509/5 obręb 44 dla odwodnienia około 24 ha terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego.

 

    Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).