PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

25 marca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

INFORMUJE

 

                                   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 21.03.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.5.2016.JK dotycząca budowy sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych na działkach nr ew. 172, 36, 35/14 i 35/17 obręb 27 przy ulicy Piastowskiej w Radomsku.

 

                                   Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).