PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

25 marca 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 22.03.2016r. zostało odwieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy ulicy Stara Droga na odcinku od granicy posesji nr 122 – 124 do ulicy Torowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową wylotu kanalizacji deszczowej do rowu w ulicy Torowej, budową rowu wraz z wylotem do rzeki Radomki, przebudową sieci elektroenergetycznej, budową sieci oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową pozostałej niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ew. 40, 41, 43, 44, 63, 69, 84, 85, 94/1, 94/2, 95, 112, 114/2, 115/6, 121/3, 122/1, 122/3, 132, 133, 139, 172/2, 182, 235, 239, 269/2, 272, 276, 278, 287, 64/4, 65/1, 66/5, 67/2, 70/2, 71/2, 72, 76, 77/1, 79, 82/1, 83/1, 86, 97/3, 97/8, 98, 99/1, 117, 135, 141, 142, 144, 155, 158, 160, 175, 183/1, 185, 236, 2/1, 14/10, 14/11, 14/112, 31/4, 34/3, 35/3, 36/3, 145, 181 i 187 obręb 30 i działce nr ew. 39/1 obręb 34 oraz działce nr ew. 91 obręb 29 położonych w Radomsku.

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).