PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

7 września 2018


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu 24.08.2018r. została wydana decyzja znak: TRM.6733.23.2018.DF odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki nr ewid. 134 obręb 47 położonej  przy ul. Narutowicza w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5  pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.