PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

10 października 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu  02.10.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.29.2018.KS dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej nN 0,4kV oraz budowie latarni oświetlenia ulicznego, na fragmencie działek nr ewid. 568, 546, 522, obręb 38 Radomsko, przy ul. Łódzkiej, Portowej i Bełchatowskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).