PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

27 kwietnia 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 15.04.2016r. została wydana decyzja umorzeniowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.12.2016.AS dotycząca budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE o średnicy 125 mm na działkach nr ew. 310, 311/1 i 311/2 obręb 15 położonych przy ul. Warszyca i ul. Sierakowskiego w Radomsku

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).