PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

22 maja 2020


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020., poz. 283 ze zm.) na wniosek Inwestora EmiTel S.A.  z/s w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1  w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Anna Warżała, w dniu 18.05.2020r została wydana decyzja umarzająca znak: TSO.6220.14.2019 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą  planowanej  na działce o numerze ewidencyjnym 120/2 w obrębie 33 w Radomsku przy ul. Świętej  Jadwigi Królowej 11.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.