PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

25 sierpnia 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE


        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.37.2016.JK z dnia 22.08.2016r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora deszczowego w ulicy Dolnej wraz z przebudową koryta rowu do wlotu do rzeki Radomski na działkach nr ewid. 179, 47/4, 1/11, 1/9, 1/6, 1/18, 1/17 i 180 obręb 6 i działkach nr ewid. 241/2, 4/8, 3 i 1/8 obręb 10 położonych w Radomsku.
      
       Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).