PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

21 lipca 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJEZgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2016r., poz. 353 ze. zm) na wniosek Cynkowni Radomsko Sp. z o.o. została wydana decyzja TSO.6220.1.2017 z dnia 21.07.2017 o zmianie środowiskowych uwarunkowań zawartych w decyzji znak: TSO.6220.1.2017 z dnia 22.06.2017r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie malarni ciekłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie zakładu cynkowania ogniowego, przy ul. Stolarzy 3 w miejscowości Radomsko na działce o numerze ewidencyjnym 5/127 w obrębie 36 w Radomsku.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.