PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

31 października 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017., poz. 1405 ze zm.) na wniosek Inwestora tj. firmy UNION INDUSTRIES POLSKA Sp. z o.o., w dniu 29.10.2018r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.20.2018 na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fabryki Union Industries Sp. z o.o.  o halę magazynową wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz z przebudową fragmentu ściany istniejącej hali magazynowej na działce  o nr. ewidencyjnym 5/122 położonej w obrębie 36 w Radomsku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.