Program Aktywnej Edukacji Ekologicznej "Z ekologią nam po drodze"

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Radomsku został laureatem konkursu pn. Program Aktywnej Edukacji Ekologicznej "Z ekologią nam po drodze".

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. Program Aktywnej Edukacji Ekologicznej "Z ekologią nam po drodze"

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 24 007,00 złotych. Całkowity koszt zadania wynosi 28.406,00 złotych.

Cele projektu:

  • edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi;
  • ochrona bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego;
  • edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu;
  • zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej;
  • promowanie żywności ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania.

Logo WFOŚiGW w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl