Projekt Kooperacje 3D

25 września 2019


Zdjęcie1.jpg

W środę, 25 września, prezydent Jarosław Ferenc i starosta Beata Pokora uczestniczyli w spotkaniu związanym z projektem „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020”. Uczestniczą w nim cztery ośrodki polityki społecznej: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W Radomsku prace nad nim koordynował tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

„Kooperacje 3D…” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania całego projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 9 966 995,50 zł, a dla samego woj. łódzkiego 2 810 006,10 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kooperacji i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych w tym instytucjami pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Istotą projektu jest bowiem włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem.

Model kooperacji uwzględnia całościowe wsparcie międzysektorowe na poziomie gminy i powiatu, a realizowany jest w ramach czterech województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego i opolskiego dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 000 mieszkańców).

Źródło do zdjęć: https://www.radomszczanski.pl/591,aktualnosci?tresc=15580.

Galeria