Przebudowa i rozbudowa ul. Starowiejskiej

Przebudowa i rozbudowa ul. Starowiejskiej w Radomsku na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Partyzanckiej wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem i ścieżką rowerową

Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa I Infrastruktura transportowa

Działanie I.1 Drogi

Nr projektu: WND-RPLD.01.01.00-00-032/09

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiot projektu obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudowę ul. Starowiejskiej w Radomsku wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem, budową zatok oraz obustronnego chodnika. Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury transportowej w mieście i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Starowiejskiej.

Zakres inwestycji obejmuje:

  1. Kompleksową przebudowę i rozbudowę ul. Starowiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem, zatokami autobusowymi, obustronnym chodnikiem;
  2. Wybudowanie ścieżki rowerowej;
  3. Przebudowę 5 skrzyżowań.

Kwota dofinansowania EFRR: 1 087 635,36 zł

Czas realizacji: 30/04/2008-30/11/2011