Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego – Etap I

Projekt dofinansowany jest  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa programu: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja.

Planowany koszt całkowity: 4.390.285,08 PLN
Przyznana wysokość dofinansowania w formie dotacji: 2.500.000,00 PLN

Zadanie pod nazwą „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w radomsku – etap I”, objęte następujące prace:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe polegające na likwidacji istniejących ogrodzeń, starych latarni, ławek i wyposażenia oraz likwidacji istniejących nawierzchni utwardzonych i obiektów budowlanych;
 • wycinkę drzew i krzewów – w ramach I etapu do wycinki przeznaczonych jest 110 drzew,
 • remont niecki stawu i wysp polegający na oczyszczeniu i wzmocnieniu brzegów i dna, remoncie instalacji napełniania i opróżniania stawu. Remont wysp obejmie umocnienie skarpy matą kokosową, wbicie kołków palisadowych oraz gwoździ drewnianych, położenie wegetacyjnej faszyny kokosowej. Remont obejmie budowę schodów z bloków kamiennych oraz budowę zejścia do cumowania.
 • przebudowę istniejących nawierzchni - nawierzchnie projektowane w całym parku to nawierzchnia z miału granitowego, eleganckie, trwałe i łatwe w utrzymaniu. Nowe nawierzchnie będą podkreślały historyczny charakter parku. Wykonane zostaną również obrzeża nawierzchni i placów z listwy stalowej na szpilkach;
 • budowa pergoli i trejaży pełniących funkcję wypoczynkową;
 • prace w zakresie kształtowania terenów zielonych – obejmujące uzupełnienie starych alei i szpalerów, regenerację trawników parkowych, pielęgnację drzew i drobne zabiegi pielęgnacyjne,
 • wykonanie ekspertyz w zakresie drzew i krzewów,
 • wykonanie systemu nawadnianie terenów zielonych,
 • wykonanie nowego ogrodzenia parku - zostanie zrealizowane po linii starego ogrodzenia z wyjątkiem wschodniej granicy działki 6/4 gdzie planowane jest cofnięcie go w granice działki,
 • instalowanie wyposażenia parku oraz mebli ulicznych (m.in. ławki, kosze na śmieci, słupy oświetleniowe, tablice informacyjne itp.)
 • wykonanie instalacji oświetleniowej,
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, które będą obejmowały przygotowanie graficzne oraz merytoryczne ulotek, plakatów oraz planszy informacyjnej,
 • odrestaurowanie pomnika Św. Jana Nepomucena,
 • wykonanie instalacji dozorowej CCTV - zainstalowanie kamer do prowadzenia całodobowego monitoringu.

Celem Rewaloryzacji Parku Świętojańskiego w Radomsku jest podniesienie jego walorów przyrodniczych i estetycznych, tak aby park mógł być wykorzystywany na cele edukacyjne, rekreacyjne i społeczne.

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl

Broszura - Park Świętojański

WFOŚiGW