RODO

Klauzula informacyjna RODO

 

                Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że przetwarzanie danych osobowych związane jest z realizacją procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

                Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

−        Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. 44 685 45 00, 44 685 45 10, 44 685 45 20.

−        Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Radomsko pod adresem e-mail: abi@radomsko.pl.

−        Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu realizacji procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza.

−        Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, realizujące procedurę o której mowa w pkt 3, którym udostępniona zostanie dokumentacja z konsultacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

−        Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

−        Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

−        W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

−        Posiada Pani/Pan:

−        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

−        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,

−        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

−     Nie przysługuje Pani/Panu:

−        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.