Rodzinne Ogrody Działkowe – nabór wniosków na dotację

16 marca 2017


Prezydent Miasta Radomsko ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu  Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać w terminie od  20.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

Uwaga! Wnioski o dotacje może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie miasta Radomsko mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja może być udzielona w wysokości 80 % poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 10 000,00  zł  nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa ,,Regulamin  udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych,” przyjęty Uchwałą nr  XXIX/197/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 września 2016 r.

Regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji i wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji zamieszczone są poniżej. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Referat Nadzoru Właścicielskiego, pod numerem tel.  44 685 44 94.

Do pobrania:

Uchwała NR XXVII/187/16
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU