Ruszył konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

11 stycznia 2018


Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań wynosi 120.000,00 zł.

W ogłoszeniu o konkursie ujęto następujące rodzaje zadań publicznych, na których realizację można uzyskać dofinansowanie:

1. Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) - planowane środki finansowe: 36.000,00 zł,

2. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym - planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,

3. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym - planowane środki finansowe: 15.000,00 zł,

4. „Być aktywnym w kulturze seniorem” - planowane środki finansowe: 15.000,00 zł,

5. Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska - planowane środki finansowe: 4.000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 9/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 10 stycznia 2018 r, które można pobrać w tym miejscu.

Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku.

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.