Ruszyły konsultacje w sprawie rewitalizacji

13 października 2016


Konsultacje odbywają się po raz drugi, gdyż do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020” wprowadzono zmiany, które nie wynikały tylko i wyłącznie z procesu konsultacji przeprowadzonych w lipcu.

Zmiany wynikają natomiast z wprowadzenia do harmonogramu zadań inwestycyjnych nowych przedsięwzięć od osób prywatnych dotyczących remontu i termomodernizacji kamienic przy placu 3 Maja i ul. Reymonta. Są też wynikiem nowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. A właśnie pod ich kątem Gminny Program Rewitalizacji będzie weryfikowany w Urzędzie Marszałkowskim. Dlatego, również po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zdecydowano się powtórzyć konsultacje.

Obecne konsultacje potrwają do 14 listopada. Projekt jest wyłożony do wglądu w urzędzie miasta w pokoju 202 w godz. 8.00-15.00 (z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu) oraz Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Materiały związane z programem są też dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska (www.bip.radomsko.pl) w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty - konsultacje społeczne” oraz na stronie internetowej (www.radomsko.pl).

Na 26 października zaplanowano debatę publiczną w MDK (początek o godz. 17.00), a na 7 listopada otwarte spotkanie w Galerii Muzeum Regionalnego (od godz. 16.30 do godz. 18:30).

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w terminie od 13 października do 14 listopada drogą elektroniczną na adres um@radomsko.pl, osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje opublikowany zostanie na BIP-ie (www.bip.radomsko.pl) w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty - konsultacje społeczne” najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia konsultacji, czyli do dnia 21 listopada.