Ruszyły zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych

1 grudnia 2017


Prezydent Miasta Radomska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) działające na terenie Miasta Radomsko do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na 2018 r., którzy mogliby zostać powołani przez Prezydenta Miasta w skład komisji konkursowej.

W wyniku powyższego naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Prezydent Miasta Radomsko, uwzględniając rodzaj zadania publicznego, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Zadania komisji konkursowej:

  • ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert, wg kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  • opiniowanie ocenionych ofert
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Radomsko.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia można składać do dnia 15 grudnia 2017 roku, w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, w godzinach pracy urzędu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5 (pokój 211, II piętro).

Szczegółowych informacji udziela Wioletta Marcinkowska – Kierownik Centrum Aktywności Społecznej/ Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - nr tel. 44/685-44-89.