Stawka

Nowa  stawka  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązująca od 1 stycznia 2020r. wynosi:

  • 16,00 zł  miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
  • zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, w części, na której zamieszkują osoby, które są objęte i posiadają Kartę Dużej Rodziny tj.  w części dotyczacej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1,00 zł od osoby.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32,00 zł miesięcznie od mieszkańca.